Bliv kunde og få fordele

Som kunde hos Actec
får du en personlig
konsulent, som
vejleder dig til den
rette løsning.

 

Læs mere

Handelsbetingelser

1. Indledning

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale, og regnes for accepterede ved accepten af ACTEC's tilbud. 

Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke bindende for ACTEC A/S, med mindre skriftlig accept foreligger.

2. Tilbud

De opgivne priser er excl. moms og eventuelle andre afgifter. ACTEC A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, tilbud og katalogmateriale. Opgivne mål og tekniske specifikationer er af vejledende karakter, og ACTEC A/S påtager sig intet ansvar for fejl i ovennævnte materiale. Tilbud er kun bindende for os, såfremt vi ved modtagelse af endelig specificeret ordre stadig kan fremskaffe varerne til de priser, kurser, leveringstider og øvrige betingelser, som har ligget til grund for vort tilbud.

3. Ordre

Enhver ordre er noteret under forbehold af strejke, lock-out, krig og krigsførelse samt force majeure. Køb er endeligt, når ACTEC A/S har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse eller faktura er fremkommet til køber. ACTEC A/S forbeholder sig ret til at ændre i en ordrebekræftelse angiven pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter og transportomkostninger. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. Kundeordrer dækkende specielt hjemtagne varer kan normalt ikke annulleres uden vor leverandørs skriftlige bekræftelse. ACTEC A/S forbeholder sig ret til at kræve bankgaranti ell. lign. for ordrer omfattende produkter, der må anses for at være så køberspecificerede, at alternativ anvendelse er usandsynlig.

4. Levering, forsendelse

Levering sker EXW ACTEC A/S's adresse i Randers. Forsendelse sker på købers regning og risiko med mindre andet er aftalt. Dersom ACTEC A/S ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse, vælges transportmiddel efter ACTEC A/S skøn.

Enkelte af ACTEC A/S produkter er klassificeret som farligt gods. Sådanne varer fremsendes i henhold til gældende lovgivning omkring fragt af farligt gods. Denne omkostning indgår i de almindelige forsendelsesomkostninger. 

5. Leveringstid

ACTEC A/S er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse eller kontrol.

De i tilbud og ordrebekræftelser opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt, det er muligt. ACTEC A/S påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at hæve købet, hvis levering finder sted inden 8 uger efter den fastsatte leveringstid. ACTEC A/S er heller ikke ansvarlig for følgerne af en forsinkelse, selvom denne skyldes grov eller simpel uagtsomhed, og selvom forsinkelsen strækker sig udover den fastsatte leveringstid med tillæg af ovennævnte antal uger. ACTEC A/S er dog ansvarlig for det tab, der skyldes grov uagtsomhed hos selskabets ledende personale.

Såfremt der opstår uforudsete begivenheder, som forsinker eller umuliggør levering, også for vor leverandør, er vi berettiget til helt eller delvist efter eget valg at ophæve den indgåede aftale uden at kunne afkræves skadeserstatning eller anden form for økonomisk kompensation.

6. Ekspeditionsgebyr

Ved ekspedition af ordrer til en samlet værdi under kr. 100.- tillægges fakturaen et ekspeditionsgebyr på kr. 50,-.

7. Emballage

Emballage, der faktureres, krediteres (for så vidt andet ikke er anført på fakturaen) med det fulde beløb ved franko returnering til vor adresse i ubeskadiget stand inden for 60 dage fra fakturadato. 

8. Betaling

Forfaldstidspunktet er det på fakturaen anførte. Ved betaling senere end forfaldstidspunktet beregnes rente fra forfaldsdato af fakturabeløbet inklusive moms med den nedenstående anførte procentsats.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som selskabet ikke har anerkendt. Ved betaling efter den aftalte betalingstermin tillægges rentegebyr på 1,8% pr. måned. Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er ACTEC A/S ikke forpligtet til yderligere levering.

9. Returvarer

Returnering af varer må kun finde sted efter forudgående aftale. Godtgørelsen sker efter fakturapris, hvis sælger enten ved en fejlekspedition eller på grund af fabrikationsfejl er skyld i, at en returnering er nødvendig.

Fejlbestilte varer tages kun retur indenfor 8 dage fra leveringstidspunkt og kun efter nærmere aftale. Returvarer krediteres kun til 90% af faktureret beløb.
Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer kan normalt ikke returneres uden vor leverandørs skriftlige bekræftelse, og da kun på dennes betingelser. Varer, der er leveret og fremstillet efter særlig opgave, tages ikke retur.

Varer leveres ikke i konsignation.

10. Produktansvar

Skade på personer eller udstyr forvoldt af vore produkter, vil være dækket af vor og vore leverandørers produktansvarsforsikringer.
Varer, der er behæftet med fabrikations- eller materialefejl, repareres eller ombyttes indenfor købelovens bestemmelser, når de sendes franko til sælger. Ansvarsperioden regnes fra det tidspunkt, hvor varerne er taget i brug, dog ikke senere end 2 måneder fra modtagelsen. ACTEC A/S forbeholder sig ret til at udbedre skaden indenfor garantiperioden, indenfor hvilken køber ikke har ret til at foretage foranstaltninger.

Ansvaret bortfalder, hvis varen har været udsat for urigtig, mangelfuld vedligeholdelse eller forkert behandling. ACTEC A/S hæfter ikke for følger af mundtlig, teknisk service på foranledning af direkte forespørgsel. ACTEC A/S tager forbehold for manglende eller misvisende oplysninger i fore-spørgslen.
Bortset fra de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser indeholdte afhjælpningsforpligtelser påtager ACTEC A/S sig intet ansvar for fejl og mangler i forbindelse med leverancer.

11. Tvister

Alle tvister, som måtte opstå i forbindelse med leverancer og ordrer, og som ikke kan afgøres ved forhandling, skal i første instans afgøres af Sø- og Handelsretten i København i henhold til dansk ret.

12. Særlige betingelser

Hvor ovenstående salgs- og leveringsbetingelser ikke finder anvendelse, henvises til "Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og elektrisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden disse lande". 

Randers den 21.02.2006